Firma Rehberi rehber

26 Sep 2022

Anasayfa      Ürün Rehberi     Ürün Ara     Firma Kayıt      Firma Ara     Üye Girişi     Reklam    E-mail     Sektör ilave
Reklam

AVRUPATICARETTE'te Reklam

 AVRUPATICARET sitesi, reklam için çok önemli bir platform olarak hizmetinizde. Bu platformun en önemli özellikleri, reklam verenin kendi medya planini cok esnek olarak belirleyebilmesi ve gerekleştirebilmesidir.

Reklam Olanaklar� ve �l��leri

ÜRÜNLER
Her �ye kendi �r�n�n� AVRUPATICARET'te sergileyebilir. Bunun i�in �ye Kay�t s�ras�nda otomatik oluşturulan Web Prezentasyonu (Firma Profili, �leti�im Bilgileri, E-Mail, �r�n ve Hizmetler) yan�s�ra ayr� �r�n Tan�t�m Sayfas� olu�turulmaktad�r. B�ylece �r�n�n�z� d�nya �ap�nda tan�tma ve g�r�nt�leme olana��na sahip olabilirsiniz. 

�r�n Resmi
160x160

Haz�rlanacak olan reklam�n b�y�kl��� 15 K'dan b�y�k olmamal�d�r.

DIRECT E-MAILING
Firmam�z taraf�ndan �ye �irketlere e-mail yoluyla g�nderdi�imiz enformasyon mektuplar�nda (e-mail) text ya da banner olarak haz�rlad���n�z mesajlar�n�z� da ekliyoruz.

BANNER
Sayfa �stlerinde (Uzun banner) ve sayfa i�inde (k���k banner) yer alan banner alanlar�; sat�� artt�rma, ziyaret�iyi kendi web sitenize y�nlendirme ve marka bilinirli�inizi artt�rma gibi pek �ok avantaj� birarada sunuyor.

Uzun banner, boyutlar� : 350x60 pixel

Haz�rlanacak olan reklam�n b�y�kl��� 15 K'dan b�y�k olmamal�d�r.

K���k banner/Logo

160x80 pixel

LOGO
Kendi logonuzu Firma tan�t�m sayfan�za entegre ettirebilirsiniz. B�ylece arama yap�ld���nda sizin tan�t�m�n�z �n plana ��kacakt�r. Bir Logo Reklam� en az 5 Sayfada g�z�kmektedir. Bu ne anlama geliyor? Bir kez verdi�iniz Logo Reklam� do�rudan 4 sayfal�k Firma Tan�t�m�'nda ve Arama Sonu�lar�'nda ��kmaktad�r. Bunun haricinde a�a��daki tabelaya g�re de�i�ik sayfalarda da Logonuzu g�r�nt�leme imkan�na sahipsiniz. �l��leri K���k Banner gibi 160x80 Pixel'dir.

AVRUPATICARET.COM'da Hangi Sayfalara Reklam Verebilirim?
Ba�ta Anasayfa olmak �zere Sekt�rler, �r�nler ve Arama sayfalar�na reklam verebilirsiniz.
Arama sayfas�nda isterseniz �e�itli anahtar kelimeler sat�n alabilirsiniz. �rne�in "makina" kelimesi ile yap�lan aramalarda sadece sizin reklam�n�z g�r�nt�lenebilir. Bu sayede istedi�iniz hedef kitleye ula�man�z daha kolayla��r.
 

F�YATLAR (EURO):

Yay�n Alan�na G�re Reklam (Fiyat A��klamas�) Direct E-Mailing Banner Direct E-Mailing Text

1 Adet �r�n
yay�nlama

Logo

Anahtar Kelime K���k Banner  Uzun Banner 
 E-Mail Listesi  (E-mail ba��na) 0,05  0,02    0,05       
�r�nler (Ayl�k) 1,-        
Ana Sayfa (Ayl�k)   50,-    50,- 80,-
Arama (Ayl�k/En az 6 ay)   2,-  10    
Sekt�rler (Ayl�k)   99,-   99,-  
Reklam i�in info@avrupaticaret.com adresine ba�vurunuz.
Firma Logosunun yay�nlanmas�n� istiyorsan�z, bu adrese Logonuzu herhangi bir resim format�nda (.gif, .jpg, .tif, .bmp, vb.) yollayabilirsiniz. Resmin b�y�kl���n�n 15kB'� ge�memesi �nemle rica olunur.

Anasayfa      Ürün Rehberi     Ürün Ara     Firma Kayıt      Firma Ara     Üye Girişi     Reklam    E-mail     Sektör ilave
Tüm hakkı mahfuzdur  

AGORANOVA AGENTUR 2002 Bochum/Almanya